OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2014/03

TOO 2014/03

Woord vooraf

Vertrouwen verbinden vooruitgaan
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

'Wij hebben vertrouwen in onze gemeenschap en vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we verbinden en vooruitgaan. Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: ons drieluik voor de toekomst, om de weg in te slaan van moeilijk naar morgen.’ Met deze woorden begint en eindigt het Regeerakkoord van de Vlaamse regering van 23 juli 2014. Onder de titel ‘verbinden voor het leven’ vinden we in dit akkoord ook een reeks Grote Uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Nog Grotere Uitdagingen zijn opgenomen in de bijlagen bij het Regeerakkoord. Zo worden binnen het nieuwe ‘Beleidsdomein Omgeving’ één: de departementen LNE en RWO en het agentschap Inspectie RWO (samen het nieuwe Departement Omgeving), het departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer (samen het nieuwe departement Mobiliteit en Openbare Werken), de nv Waterwegen en Zeekanaal en de nv De Scheepvaart (samen het nieuwe Agentschap Waterwegen), de Minaraad en de SARO (samen de nieuwe Omgevingsraad). Ook de minister zelf is één geworden: Joke Schauvliege, de allereerste Vlaamse omgevingsminister, amper twee jaar na de opstart van TOO, het leek wel in de sterren geschreven.

Dat het vertrouwen in de nieuwe en komende regelgeving nog moet groeien, blijkt uit het puntsgewijs overzicht van beperkte amendering van de oude –zeg maar vertrouwde– onteigeningswet van 1962, van de hand van Martin Denys, nestor van het onteigeningsrecht.

Werner Annaert blaakt dan weer van vertrouwen in het Vlaams Materialenprogramma, een blijver voor de uitbouw van de circulaire economie, als slimme specialisatie in Vlaanderen.

Vertrouwen is er ook in de nieuwe decreten over de omgevingsvergunning, complexe projecten, handhaving en het integratiespoor plan-milieueffectrapportage. Dat heeft mogelijk te maken met de auteurs, vier bevoorrechte getuigen –zeg maar projectregisseurs– van dit complex legistiek proces: Gaetane Maes, Karen Van Alsenoy, Luc Goedertier, en Michel Roosemont.

Bevoorrechte getuigen van omgevingsrechtspraak zijn Steven Denys, die ons meeneemt in zijn analyse van de bindende advisering in de stedenbouwkundige vergunningsprocedure, en Antoon Lust, die gedreven op zoek gaat naar de link tussen een onoverwinnelijke dwaling van de bouwheer en overheidsaansprakelijkheid. Hendrik Schoukens focust op de algemene natuurtoets – we capteren zijn mooie openingszin: ‘Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites’.

Wat het controleren van die ‘appetite’ betreft, weigert TOO alvast toegevingen te doen: we zetten ons beste steentje voor, de molens draaien onverdroten verder, en ‘ledigheid is des duivels oorkussen’ (luiden de mooie deviezen in een aantal bijdragen). We serveren met andere woorden opnieuw een diep bord vol rechtspraakcommentaren over élk van de zovele onderdelen van dat éne omgevingsrecht. Passeren onder meer nog de revue, RUP’s die ‘tegen de balken springen’ of ‘een maat voor niets’ zijn, of zowaar een café zonder bier en een boer die de overheid kiespijn bezorgt. Even goed is er ‘bij het gerecht’ echter plaats voor zonevreemde dummies of wordt er een boompje opgezet over ontbossing. En dat niet alles kommer en kwel hoeft te zijn bewijzen de bijdragen over de zorg voor kinderen die zowaar een gemeenschapstaak blijkt te zijn, en over een onteigening voor een overstromingsgebied die (weliswaar ‘met veel goede wil’) wordt toegestaan.

Vóór de indigestie intreedt of het water u tot aan de lippen komt, kan u tot slot het recht van antwoord lezen op de in het vorig nummer verschenen bijdrage ‘Brownfieldconvenant blijkt juridische splinterbom’ van onze redacteur Hendrik Schoukens. Alle inspanningen voor éénmaking en eensgezindheid ten spijt, moet er ruimte blijven voor dissenting opinions. Het levert een mooie illustratie op van ‘het leven zoals het is… een complex project’.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Vertrouwen verbinden vooruitgaan - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Wat moet er aan de onteigeningswet van 1962 veranderen? - Martin Denys

Voor het gerecht

 • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: omgevingsvergunning in aantocht! - Gaetane Maes en Kabinet Liesbeth Homans
 • Het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening van 23 april 2014: een eerste opstap naar een geïntegreerde omgevingshandhaving - Karen van Alsenoy
 • Een nieuwe aanpak van complexe (investerings)projecten: het decreet betreffende complexe projecten van 25 april 2014 - Luc Goedertier
 • Nieuw reparatiespoor voor integratiespoor plan-MER - Michel Roosemont
 • Bindende advisering in de stedenbouwkundige verugnningsprocedure - Steven Denys
 • Natuurbescherming buiten de lijntjes: de algemene natuurtoets als imperfect antwoord op het verlies aan natuur in Vlaanderen? - Hendrik Schoukens
 • Eenheid tussen onoverwinnelijke dwaling van de bouwheer en overheidsaansprakelijkheid? Het cassatiearrest van 28 maart 2013 - Antoon Lust

Bij het gerecht

 • RUP springt tegen de balken
 • Intrekking van Europees beschermd statuut
 • De zorg voor uw kinderen is een gemeenschapstaak
 • De screening gescreend
 • Schadevergoeding vereist bij landschapsbescherming
 • De (on)zin van de injunctie
 • De moeilijke verhouding tussen het gewoonlijk gebruik en de vermoedens van vergunning
 • Met veel goede wil: 'onteigening toegestaan!'
 • Aankoopplicht VCRO: ledigheid is des duivels oorkussen
 • Je beste steentje voorzetten
 • Een café zonder vergunning is als een café zonder bier: triestig! 
 • Verhelpen aan weigeringsmotieven - draaien de molens verder?
 • Wiskunde voor zonevreemde dummies
 • De multifunctionaliteit van agrarische gebieden
 • Dwangsom als prikkel, niet als dodelijke stroomstoot
 • Bodemsaneringsdeskundige, pas op je volumes!
 • De exceptie van onwettigheid: inzetbaar in de aanval of enkel in de verdediging?
 • Een boompje opzetten na ontbossing: het ene bos is het andere niet
 • Hinder als hinderlijk onderdeel van de goede ruimtelijke ordening 
 • London calling: Britse Supreme Court kan legislatieve validatie wél smaken!
 • Wie wil gehoord worden, moet niet noodzakelijk luid roepen
 • Boer bezorgt overheid kiespijn
 • Virtuele of werkelijke leegstand, fiscus aan de winnende hand?
 • Een RUP op maat is soms een maat voor niets
 • De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more boundaries?
 • Negatief anticiperen... ook motiveren? 

Na het gerecht

 • Reactie Uplace bijdrage Meester Hendrik Schoukens

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.