OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2015/03

TOO 2015/03

Woord vooraf

Pas(se)-vite
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Naar aanleiding van dieselgate besloot de Vlaamse Regering om juridische procedures op te starten, zodra duidelijk wordt welke impact de sjoemelsoftware heeft gehad op de Vlaamse luchtkwaliteit. Tegelijk pleit de Vlaamse regering voor het nauwkeuriger testen van nieuwe automodellen. Dat de sjoemelsoftware niet eerder aan het licht kwam, doet vragen rijzen. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) wees er nochtans reeds langer op dat de huidige European Diesel Card (EDC)-testcyclus niet representatief is voor het echte rijgedrag – of hoe we via een internationaal schandaal de know-how van onze eigen instellingen gaan herontdekken.

Dat we de VITO nog hard nodig zullen hebben, en dan niet alleen voor het publiek sussen van door onze omgevingsminister opgelaaide gemoederen over de correctheid van reeds uitgevoerde milieueffectrapportages, staat nu al vast. Los van dieselgate moet Vlaanderen dringend duidelijkheid geven waar de stikstof (N), afkomstig van onder meer de NOxuitstoot, precies terechtkomt, en hoe we daarmee omspringen. In Nederland heet dit proces de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS). Vlaanderen nam de Nederlandse naam ‘PAS’ over, zonder zich te spiegelen aan de Nederlandse snelheid van aanpak. Anders dan over dieselgate, worden over dit thema voorlopig géén ronkende verklaringen in de pers afgelegd. Dat is buiten TOO en het welbekende Nederlands-Vlaamse schrijversduo Hans Woldendorp en Hendrik Schoukens gerekend.

Voor de verandering in een Vlaams-Vlaams duo, gaat Hendrik Schoukens, samen met Anemoon Soete, ook in op de belangwekkende uitspraak van 24 juni 2015 van de Nederlandse Rechtbank in Den Haag in de door Urgenda opgestarte klimaatzaak.

Ook voor het overige wordt in dit TOO-nummer géén ‘pas op de plaats’ gemaakt. Lees de interessante bijdragen over de flexibiliteit en rechtszekerheid bij ruimtelijke uitvoeringsplannen (Emma Vanderstraeten), de planbaten in relatie tot intercommunales (Konstantijn Roelandt) en de overvloedige rechtspraakcommentaren over onder meer exploratieboringen naar schaliegas, de rechtsbescherming bij milieueffectbeoordelingen, de aansprakelijkheid voor bodemsanering, het afvalstoffenstatuut van opgehaald taxussnoeisel, de ongeschiktheid van de milieustakingsvordering in zaken van onroerend erfgoed, de door de RvVb opgelegde injunctie in een onroerend erfgoedzaak, de aanvechtbaarheid van een aktename van een meldingsplichtige inrichting, de onteigening met (ook) een privaat nut, de guillotine-regeling in planschadeprocedures en het definitief ten grave gedragen Lazarus-effect in het vergunningencontentieux.

Onder verwijzing naar de VVOR-studienamiddag van 16 februari 2016 over het thema, eindigen we opnieuw met PAS. U begreep inmiddels dat het een àndere pas betreft dan die in passe-vite of pas si vite. Met dat laatste valt nu zelfs onze NOx-uitstoot niet meer tot het aanvaardbare te reduceren.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Pas(se)-vite - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Het decreet complexe projecten en de kendoementaliteit - Isabelle Larmuseau

Voor het gerecht

 • Een flexibel én rechtszeker ruimtelijk uitvoeringsplan: bestaat dat wel? - Emma Vanderstraeten
 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Nederland als inspiratiebron voor Vlaanderen: pas op de plaats of een stap vooruit? - Hans Woldendorp en Hendrik Schoukens
 • Intercommunales en planbaten - Konstantijn Roelandt

Bij het gerecht

 • Vergroot de (afval)hoop
 • Misbruik van vergunning
 • De toets aan bestemmingsvoorschriften laat soms ongevoelig
 • Voorwaardelijke akteneming klasse 3-inrichtingen door de RvS gewikt en gewogen
 • Vergunning nodig of niet? Zoek het zelf maar uit!
 • Rechtsbescherming inzake MER-screening is Europese ‘must’
 • Motiveren door verwijzing: ja, maar...
 • Eerste hulp bij administratieve voorkooprechten
 • Milieustakingsvordering geen alternatief voor herstelvordering voor beschermd erfgoed
 • Regularisatievergunning brengt onbetaalde aannemer (geen) soelaas: the sequel
 • Opgelet! Werf in uitvoering (en uitbreiding)
 • Beestenboel in het agrarisch gebied
 • RvVb om de tuin geleid
 • De Nederlandse klimaatoverwinning: revolutie met recht of common sense?
 • Komt Lazarus ooit nog overeind?
 • Ook een migrant is ruimtelijk relevant
 • Formalisme bij planschadevorderingen: noodzakelijk kwaad of exces?
 • Tweespalt in het buurtwegencontentieux
 • Geen verslag PSA voor één dag
 • Landbouw en natuur: gezond boerenverstand? Natuurlijk!
 • Nooit afpersing in vergunningsgeschillen?
 • Verkavelingsvoorschriften. Zo helder als koffiedik?
 • Schaliegas binnen de krijtlijnen van het EU milieurecht: frack off?
 • Onteigenen‘Ten private nutte’: waar ligt de grens?
 • Opname in het vergunningenregister: niets beslist is nog niet (stilzwijgend) geweigerd?
 • Impact van de milieuschaderichtlijn op de nationale aansprakelijkheidsregeling: de vervuiler betaalt niet altijd
 • Verval stedenbouwkundige vergunning: bezint niet te lang eer ge begint!
 • Nederlands voor gevorderden: het verschil tussen een ‘bepaald’ en een ‘bepaalbaar’ tijdstip
 • Zelfrealisatie als natte maar verre droom voor menig promotor
 • Je bent bevoegd, of niet bevoegd. Of toch niet?
 • Gemeenschapsvoorzieningen van de wieg tot het graf, ook met winstbejag
 • Injunctie RvVb biedt onroerend erfgoed bescherming
 • Take the money and run bij onwettige onteigening? The sequel!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.