OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2021/01

TOO 2021/01

In een notendop

Gewestplannen: wat met het overaanbod aan woonzones? Hoe moet de recente opinie van de A-G van het Europese Hof over de achteruitgang van de kwantitatieve grondwatertoestand volgens de Kaderrichtlijn water (C-559/19) worden geïnterpreteerd? Toets van de uiterst dringende noodzakelijkheid: welke lessen vallen er te leren uit de UDN-rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de op til staande stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht? Welke impact heeft de druk van de publieke opinie op de toekomst van het EU-bosbeleid?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de virtuele terugdraaiende teller, de preventie en vergoeding van chroom-6-gerelateerde gezondheidsschade, bodemsanering, de evenredigheid van handelsbeperkingen in een RUP, ...

Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht: aandacht voor het ruime toepassingsgebied

Matthias Strubbe

Met het arrest Visser Vastgoed is het duidelijk geworden dat een bestemmingsplan dat beperkingen oplegt aan bepaalde kleinhandelsactiviteiten een ‘eis’ uitmaakt in de zin van artikel 4, 7° Dienstenrichtlijn. Dit leidt er onder meer toe dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat beperkingen inzake kleinhandelsactiviteiten bevat, moet worden getoetst aan artikel 15, 3de lid Dienstenrichtlijn en dat de plannende overheid moet motiveren waarom de opgelegde beperking(en) niet-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig zijn. En dit geldt natuurlijk voor alle diensten. Lokale overheden moeten dus oog hebben voor dit ruime toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Tiende, vijftiende en dertigste verjaardag – Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Veeteelt en gezondheid omwonenden: van nul af aan herbeginnen – Bart Vanwildemeersch
 • Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht: aandacht voor het ruime toepassingsgebied – Matthias Strubbe
 • Drie werven voor de versterking van beleidsevaluatie in België en Vlaanderen – Peter Van Humbeeck 
 • De meerwaarde van vroegtijdige participatie bij de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de verbreding van de A2 in Midden-Limburg – Jeroen Maas

Voor het gerecht

 • Overaanbod op de gewestplannen. Ontstaan en invulling van de woonzones 1969-2019 – Peter Lacoere
 • Toets van de uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een overzicht van rechtspraak – Joeri Leten
 • Trop is teveel? Conclusie A-G Juliane Kokott over achteruitgang van kwantitatieve grondwatertoestand volgens de Kaderrichtlijn water (C-559/19) – Hans Woldendorp
 • Nieuwe Nederlandse Omgevingswet in 2022 – Jan van den Broek
 • Bos(bouw)beleid tussen de Europese Unie en haar Lidstaten – Marco Onida

Bij het gerecht

 • Grondwettelijk Hof fluit terugdraaiende teller terug – Julie Vanhoenacker
 • Preventie en vergoeding van chroom-6-gerelateerde gezondheidsschade – Evelien De Kezel
 • Eerst saneren, dan bouwen: op weg naar een bodem(sanerings)toets? – Johan Ceenaeme 
 • De evenredigheid van handelsbeperkingen in een RUP: de Raad van State laat ruimte voor beleid(smarge) – Céline Bimbenet, Roel Meeus en Kristof Hectors
 • De dichotomische rechtsmacht van RvVb en gewone rechter in onteigeningszaken: concurrerend noch exclusief – Koen Van den Wyngaert
 • De plan-MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen: de ene stelplicht is de andere niet – Matthias Strubbe
 • Gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure voor ‘gemengde’ omgevingsvergunning? – Annelies Maes
 • Rechtsbescherming rijdt weer door stootblok – Gerrit van der Veen

Zonder het gerecht

 • Bemiddeling in overheidscontext: bemiddeling bij Vlaamse infrastructuurprojecten als praktijkvoorbeeld – Anouk Pattyn

Na het gerecht

 • Wachten op 1 januari 2022: géén wachten op Godot – Isabelle Larmuseau

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.