Nieuwsarchief

woensdag 27 november 2019 Afwijken van oude BPA’s ook mogelijk voor klassieke stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
Afwijken van oude BPA’s ook mogelijk voor klassieke stedenbouwkundige vergunningsaanvragen De Raad voor vergunningsbetwistingen bevestigt in een arrest van 24 september 2019 dat ook de klassieke stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (volgens de oude VCRO-vergunningsprocedure) beroep kunnen doen op de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1 VCRO, waarmee vergunningsaanvragen kunnen ... Lees meer
dinsdag 26 november 2019 Grondwettelijk Hof vernietigt toekomstperspectief voor historisch gegroeide tuincentra. Wat zijn de gevolgen van het arrest voor een gemeente?
Grondwettelijk Hof vernietigt toekomstperspectief voor historisch gegroeide tuincentra. Wat zijn de gevolgen van het arrest voor een gemeente? Met zijn arrest van 14 november 2019 verklaart het Grondwettelijk Hof het door de Codextrein ingevoerde planologisch attest dat de toekomstperspectieven voor historisch gegroeide zonevreemde tuincentra veilig moest stellen, ongrondwettelijk. Gemeenten kunnen met onmiddellijke ingang niet langer o... Lees meer
donderdag 24 oktober 2019 Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied blijft overeind
Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied blijft overeind De versoepelde regeling van artikel 5.7.1. VCRO met betrekking tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied houdt in dat het toepassen van landschapsbevorderende maatregelen niet per definitie meer betekent dat een project het landschappelijk waardevolle karakter van deze bestemmingszone aantas... Lees meer
woensdag 23 oktober 2019 Grondwettelijk Hof blaast nieuw leven in afgeschaft substitutierecht voor inwoners van gemeenten
Grondwettelijk Hof blaast nieuw leven in afgeschaft substitutierecht voor inwoners van gemeenten Met zijn arrest van 10 oktober 2019 verklaart het Grondwettelijk Hof de afschaffing van het substitutierecht voor inwoners van gemeenten (voorheen opgenomen in art. 194 Gemeentedecreet) door het Decreet Lokaal Bestuur, ongrondwettig. Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu (art. 23 ... Lees meer
woensdag 23 oktober 2019 De reeks Ruimtelijke Ordening (RO)
De reeks Ruimtelijke Ordening (RO) Sinds kort is de 'Leidraad voor de GECORO' beschikbaar. Deze geactualiseerde publicatie over de regelgeving en werkwijze van de GECORO vormt het eerste deel in een reeks speciaal voor de GECORO-leden. Zowel de Leidraad als de volledige reeks zijn laagdrempelig opgesteld om een s... Lees meer
woensdag 23 oktober 2019 De gewone omgevingsvergunningsprocedure
De gewone omgevingsvergunningsprocedure U wil een omgevingsvergunning aanvragen, maar en en ander is u nog niet volledig duidelijk. Welke is de bevoegde overheid bij wie de aanvraag moet worden ingediend? Welke soort vergunningsprocedure moet gevolgd worden? Is uw aanvraag volledig en ontvankelijk? Voor vragen als deze kunt u rekenen e... Lees meer
woensdag 18 september 2019 Digitale procedurefouten via het Omgevingsloket
Digitale procedurefouten via het Omgevingsloket In het recente arrest van 13 augustus 2019 benadrukt de Raad voor Vergunningsbetwistingen het belang van het Omgevingsloket voor de omgevingsvergunningsprocedure. Het Omgevingsloket is binnen de vergunnings-procedures namelijk meer dan een louter online platform, want het loket heeft ook een zeke... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ opgefrist!
Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ opgefrist! Met ingang van 1 april 2019 is art. 5.4.1 Onroerenderfgoeddecreet gewijzigd. Dat bepaalt wanneer bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen verplicht een archeologienota moet worden gevoegd, en hoe dit precies moet gebeuren. Het volstaat voortaan dat de archeologienot... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Samenstelling GECORO, hoe beginnen?
Samenstelling GECORO, hoe beginnen? To do Nadat de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, is hij het die een aantal adviesraden moet oprichten. Het decreet over het lokaal bestuur bevat in artikel 304 een kader om dat te doen. De gemeenteraad kan nadere bepalingen uitwerken. In ieder geval is het aan de gemeenteraad om versc... Lees meer
dinsdag 20 augustus 2019 Het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning is niet absoluut
Het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning is niet absoluut In een recent arrest stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen vast dat een vergunningverlenende overheid de ligging van de perceelsgrens niet altijd mag afdoen als een louter burgerrechtelijke discussie. Dit arrest toont opnieuw aan dat het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning niet absol... Lees meer