Vlaamse Regering actualiseert lijst stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang

Terug naar het overzicht Vlaamse Regering actualiseert lijst stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang

Datum: vrijdag 11 juni 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

Stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang kunnen genieten van een aantal afwijkingsmogelijkheden, zoals een anticipatieve vergunning of een vergunning in strijd met de stedenbouwkundige- of verkavelingsvoorschriften, mits strikt voldaan is aan de voorwaarden. De Vlaamse Regering actualiseert de lijst van de handelingen van algemeen belang en wijzigt hiertoe haar Besluit van 5 mei 2000.

 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Besluit van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De wijzigingen hebben betrekking op de tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers en projecten gericht op landschapsinrichting en bodemsanering.

 

Projecten door of in opdracht van de overheid

Aangaande projecten door of in opdracht van de overheid die beschouwd worden als handeling van algemeen belang wordt artikel 2, 12° BVR vervangen als volgt:

“de volgende projecten door of in opdracht van de overheid:

a) de bebossing, natuur-en landinrichtingswerken;

b) de uitvoering van nuttig verklaarde ruilverkavelingen;

c) de uitvoering van bodemsanering;”

Bij handelingen in het kader van nuttig verklaarde ruilverkavelingen kan het gaan over bescheiden ingrepen (aanleg van een gracht, een zitbank,…) maar ook om grotere handelingen zoals een nieuwe landbouwweg.

Aangaande bodemsanering betreft het projecten die worden uitgevoerd door of in opdracht van de overheid en die in belangrijke mate gericht zijn op het verbeteren van de bodemkwaliteit of het reduceren van de blootstelling aan verontreiniging, op voorwaarde dat deze steunen op een conform verklaard beschrijvend of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, zoals bedoeld in titel III van het Bodemdecreet, waarin wordt besloten tot een noodzaak tot bodemsanering. Een conform verklaard bodemsaneringsproject is niet nodig.

 

Verplaatsbare constructies voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers

Het Wijzigingsbesluit voegt aan artikel 2 BVR een punt 16° toe dat bepaalt:

“Als handelingen van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden de werken, handelingen en wijzigingen beschouwd die betrekking hebben op:

16° verplaatsbare constructies voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers op voorwaarde dat is voldaan aan al de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 19°, van dit besluit;”

Verder wordt de plaatsing van dergelijke constructies beschouwd als een handeling van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact voor zover voldaan is aan de randvoorwaarden opgesomd in punt 19° dat het Wijzigingsbesluit toevoegt aan artikel 3, § 2, eerste lid BVR 5 mei 2000.

Artikel 3, § 2, eerste lid, 19° BVR 5 mei 2000 luidt:

“de tijdelijke plaatsing  van  verplaatsbare  constructies  en de strikt  noodzakelijke ontsluitingsinfrastructuur als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de verplaatsbare constructies dienen louter voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers en voor bijbehorende collectieve voorzieningentijdens de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang;

b) per cluster van verplaatsbare constructies zijn minstens dertig slaapplaatsen voorzien;

c) de verplaatsbare constructies worden geplaatst op openbaar of privaat domein van een overheid in de buurt van de vergunde handelingen, op het goed of op minder dan vijf kilometer van het goed, of binnen de werkstrook die afgebakend is in de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;

d) de verplaatsbare constructies en de ontsluitingsinfrastructuur worden cluster per cluster verwijderd  binnen dertig dagen nadat de cluster gedurende minstens twee maanden niet meer gebruikt is voor de huisvesting, vermeld in punt a), en worden uiterlijk verwijderd binnen dertig dagen na het beëindigen van de stedenbouwkundige handelingen, vermeld in punt a).”.

Over dit Wijzigingsbesluit wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

 

Lees hier het Wijzigingsbesluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60B8DCF0364ED90008000675

Lees hier de nota aan de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60B8DBA5364ED90008000673

Lees hier het verslag aan de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60B8DD0B364ED90008000677