OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Online bibliotheek onder de loep

OmgevingConnect bundelt kant-en-klare kennis in tal van vormen: digitale boeken, veelgestelde vragen, modellen, ... U vindt er o.a. deze actuele informatie en hands-on inspiratie.

Interactieve procedures, zoals:

 • Gewone procedure omgevingsvergunning
 • Het as-builtattest
 • Bijstellen van de omgevingsvergunning
 • Stedenbouwkundig attest
 • Is een archeologienota vereist?
 • Verlenen planologisch attest
 • ...
Interactieve procedures
Wetgeving

Wetgeving, zoals:

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet)
 • Besluit van de Vlaams Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsbesluit)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning
 • Besluit van de Vlaamse Regering van juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)
 • Decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
 • Besluit van de VLaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 (VLAREME)
 • ...

Rechtspraak en commentaar, zoals:

 • Stikstof zit overal, ook in ruilverkavelingen | RvS 3 december 2021, nr. 252.314, vzw Natuurpunt
 • De ‘(hoogdringend)tijd’ zal het leren | Grondwettelijk Hof 1 april 2021, nr. 55/2021
 • Gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure voor ‘gemengde’ omgevingsvergunning? | RvVb 10 december 2020, nr. RvVb-A-2021-0412, Doornaert
 • De zaak van de kat Lee: FAVV tegen Selena Ali | Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (burgerlijke zaken), 5 juni 2020
 • Rechtsonzekerheid over de Vlaamse windturbines: de storm is nog niet gaan liggen | HvJ 25 juni 2020, nr. C-24/19, A e.a. t. Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
  van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen
 • Informatieplicht bij ambtshalve sanering: bodemattest volstaat! |Hof van Beroep Gent 9 januari 2020, rolnr. 2018/AR/1153
 • ...
Rechtspraak
Tijdschriften

Tijdschriften, zoals:

 • TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
 • Ruimte

Digitale boeken, zoals:

 • De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure - Kaat Allaert, Veerle Provoost, Isabel Dauwe, Jonas Scheire, Ilse De Waele
 • Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts - Floris Sebreghts, Pieter-Jan Van de Weyer
 • Het Bosdecreetboek - Roel Vanhaeren
 • Leidraad voor de GECORO - Floris Sebreghts, Hildegard Pettens
 • Geluid in Vlaanderen - Claude Bataillie, Stijn Vandamme
 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Hendrik Schoukens, Isabelle Larmuseau
 • ...
Digitale boeken
Documenten

Documenten, zoals:

 • Grondwettelijk Hof erkent commerciële belangen als beroepsargument
 • RvVb vernietigt vergunningsbeslissing wegens oneigenlijk gebruik ‘administratieve lus’
 • Geen ‘geïntegreerde’ vergunningverlening bij het verkavelen en bebouwen van gronden
 • Het begrip ‘verharding’ uitgeklaard
 • Soortenbescherming – De wilde hamster is nog lang niet gered
 • Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden
 • ...

 

Veelgestelde vragen, zoals:

 • Kan een vordering tot vernietiging van een GRUP bij de Raad van State leiden tot een gedeeltelijke vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan?
 • Moet een boom die omgewaaid is door een storm nog een regularisatievergunning krijgen?
 • Moet een melding altijd getoetst worden op de stedenbouwkundige verenigbaarheid?
 • Wanneer is er sprake van een verval van vergunning voor een woning?
 • Is een ‘afsluiting’ beperkt tot het afsluiten van een perceel of kan het ook gebruikt worden voor andere vormen van afsluiting?
 • Wat is een wachtmuur en wat is het verschil met een blinde muur?
 • ...

 

Veelgestelde vragen

Een uitgebreide rondleiding door OmgevingConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.