Vlaamse Overheid voorziet aangepaste procedures voor het Decreet gemeentewegen

Terug naar het overzicht Vlaamse Overheid voorziet aangepaste procedures voor het Decreet gemeentewegen

Datum: maandag 20 april 2020

Auteur(s): Annelies Maes

 

Met het recente Besluit van 10 april 2020 van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen voorziet de Vlaamse overheid nu ook in aangepaste spelregels voor enkele procedures van het Decreet gemeentewegen. Het besluit schorst/verlengt een aantal procedures en termijnen. Doel is de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en te milderen.

 

1. Aanleiding en opzet besluit

 

 

In het kader van de maatregelen die de Veiligheidsraad heeft afgekondigd op donderdag 12 maart 2020 voor het indijken van het COVID-19 virus dringen aansluitende maatregelen zich op.

Het Besluit van 10 april 2020 schorst/verlengt een aantal procedures en termijnen zoals voorzien in het Decreet van 3 mei 2019 houdende gemeentewegen (hierna: Decreet gemeentewegen).

De aanpassingen hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis, die een normaal verloop van de procedures verhinderen, op te vangen en te milderen.

Zo is het immers niet aangewezen dat de openbare onderzoeken uit het Decreet gemeentewegen verder worden uitgevoerd. Gelet op de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en de ‘social distance’ regels.

In een aantal gemeenten wordt de toegankelijkheid van het gemeentehuis beperkt voor niet-dringende aangelegenheden en is het praktisch niet meer mogelijk om openbare onderzoeken te organiseren. In sommige gemeentes kunnen dossiers op afspraak ingekeken worden. Maar haalbaar in alle gemeentes is dit niet. Evenmin is het wenselijk dat burgers zich in deze periode genoodzaakt voelen om zich naar het gemeentehuis te begeven. Dit geldt des te meer voor ouderen die binnen de risicocategorieën vallen, en die wellicht meer aangewezen zijn op de inzage op het gemeentehuis.

Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders is het dan ook noodzakelijk om restricties op te leggen aan de mogelijkheden tot het organiseren van een openbaar onderzoek.

In het verlengde hiervan moeten in het Decreet gemeentewegen ook een aantal andere procedures en termijnen worden geschorst of verlengd wanneer zij eveneens veronderstellen dat burgers zich genoodzaakt zouden voelen om zich naar het gemeentehuis te begeven of waarbij zij handelingen moeten stellen die ingaan tegen de opgelegde maatregelen van de federale overheid.

 

2. Wijzigingen aangaande het openbaar onderzoek in het kader van het Decreet gemeentewegen

 

 

Het besluit voorziet eerst en vooral in maatregelen betreffende de openbare onderzoeken.

Een openbaar onderzoek, dat werd ingesteld in de periode van noodmaatregelen (= vanaf 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen) of een openbaar onderzoek dat nog niet was afgelopen voor de ingang van de periode van noodmaatregelen (= niet afgelopen voor 16 maart 2020),  wordt geschorst vanaf de eerste dag van de periode van noodmaatregelen (= 16 maart 2020) en voortgezet de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen (= nog te bepalen).

Het gaat dan zowel om de openbare onderzoeken die verplicht moeten worden doorlopen in het kader van artikel 6 (gemeentelijke beleidskaders en actieplannen), artikel 17 (rooilijnplannen) en artikel 21 (grafische plannen).

De duur van het openbaar onderzoek zal nog steeds 30 dagen bedragen, maar ten gevolge van de maatregelen in het besluit zijn dit niet noodzakelijk 30 opeenvolgende dagen.

Concreet houdt dit in dat een openbaar onderzoek, dat bijvoorbeeld gestart werd op 4 maart 2020 en gelopen heeft tot de eerste dag van de periode van noodmaatregelen, reeds 11 dagen heeft gelopen. Na de einddatum van de noodmaatregelen dient dit openbaar onderzoek voortgezet te worden en dit voor nog 19 dagen.

Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

De organisatie van een nieuw openbaar onderzoek kan slechts plaatsvinden na de einddatum van de noodmaatregelen. Openbare onderzoeken die toch werden gestart tijdens de periode van noodmaatregelen worden geschorst vanaf de eerste dag. Gevolg is dat zij opnieuw beginnen te lopen de dag volgend op de einddatum van de periode van noodmaatregelen en dit voor de volledige duurtijd van het openbaar onderzoek.

Op de website van de gemeente en door aanplakking aan het gemeentehuis dient de informatie over de start- en einddata van openbare onderzoeken actueel te worden gehouden. De burger en andere belanghebbenden worden zo op de hoogte geacht te zijn van het verloop van een bepaald openbaar onderzoek.

 

3. Wijzigingen aangaande de definitieve vaststelling van het rooilijnplan in het kader van het Decreet gemeentewegen

 

 

De tweede maatregel bestaat er in dat de termijn om een rooilijnplan definitief vast te stellen overeenkomstig artikel 17, § 5 van het Decreet gemeentewegen, wordt verlengd met dertig dagen voor rooilijnplannen waarvan het openbaar onderzoek afliep voor de periode van noodmaatregelen (vóór 16 maart 2020) en waarbij de gemeenteraad het rooilijnplan nog niet definitief vaststelde op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit (= 16 maart 2020).

 

4. Wijzigingen aangaande de vaststelling van het grafisch plan tot opheffing gemeenteweg in het kader van het Decreet gemeentewegen

 

 

De derde maatregel bestaat er in dat de termijn om een grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg vast te stellen overeenkomstig artikel 21, § 5 van het Decreet gemeentewegen, wordt verlengd met dertig dagen voor grafische plannen waarvan het openbaar onderzoek afliep voor de periode van noodmaatregelen (vóór 16 maart 2020) en waarbij de gemeenteraad het grafisch plan nog niet definitief vaststelde op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit (= 16 maart 2020).

 

 

 

5. Wijzigingen aangaande de termijn om een georganiseerd administratief beroep in te stellen in het kader van de procedure Decreet gemeentewegen

Tot slot wordt de termijn om een administratief beroep in te stellen overeenkomstig artikel 24, § 3, eerste lid van het Decreet gemeentewegen (= georganiseerd administratief beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan overeenkomstig artikel 17, § 5 Decreet gemeentewegen, of tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 21, § 5 Decreet gemeentewegen) geschorst tijdens de periode van noodmaatregelen (= vanaf 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen) indien de gemeenteraad tijdens de periode van noodmaatregelen ( = vanaf 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen) een definitieve beslissing nam in het kader van de artikelen 17 en 21 van het Decreet gemeentewegen.

Een administratief beroep dat wordt ingediend tijdens de periode van noodmaatregelen (=  vanaf 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen) is ontvankelijk en wordt door de Vlaamse Regering behandeld overeenkomstig artikel 25 van het Decreet gemeentewegen.

Opmerking :

Aangezien er niet onmiddellijk zicht is op een ‘einddatum’ voor de noodmaatregelen werd deze voorlopig niet nader gedefinieerd bij het bepalen van de periode van noodmaatregelen. Een nieuw besluit van de Vlaamse Regering zal ter zake dan ook de einddatum moeten vaststellen. Omgevingconnect volgt het voor u op de voet.


Gerelateerde content