Luchtkwaliteit in de lift. Vlaanderen haalt Europese emissiedoelstellingen

Terug naar het overzicht Luchtkwaliteit in de lift. Vlaanderen haalt Europese emissiedoelstellingen

Datum: donderdag 15 oktober 2020

Auteur(s): Stakenborghs Liliane (Uitgeverij Vanden Broele)

De luchtkwaliteit verbetert. De Vlaamse uitstoot neemt af. Voor heel wat stoffen noteren we een dalende trend. Ten opzichte van 2000 daalde de uitstoot van fijn stof in 2018 met een derde. De uitstoot van zwaveldioxide tikt af op nog slechts een kwart van die in 2000. De uitstoot van stikstofoxiden liep met bijna de helft terug. Vlaanderen haalt alle Europese emissiedoelstellingen. Dat leren de belangrijkste conclusies van het kersverse Jaarrapport Lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Vlaanderen haalt alle Europese emissiedoelstellingen. Dat is het goede nieuws. Dankzij het plaatsen van filters en het gebruik van fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte vermindert de uitstoot van de industrie- en energiesector.  Wel blijft de industrie de belangrijkste bron van koolstofmonoxide, zwaveldioxide en de meeste zware metalen.

Anderzijds zit het aandeel in de uitstoot door huishoudens in de lift. Wegverkeer en gebouwenverwarming zijn daarbij belangrijke bronnen. Verder zorgt ammoniak uit de veeteelt voor verzuring, vermesting en de vorming van fijn stof. De uitstoot van ammoniak door de land- en tuinbouw bleef na 2007 stabiel. Omdat de uitstoot van andere sectoren wel verder terugliep, klimt het aandeel van de landbouw in de stikstofproblematiek.

 

Minder luchtvervuiling, maar lucht is niet gezond

De luchtkwaliteit verbetert maar daarmee is de lucht nog niet gezond. De negatieve impact op de gezondheid door luchtvervuiling is aanzienlijk. Jaarlijks wordt het aantal vroegtijdige overlijdens door te hoge fijnstofconcentraties geraamd op 4 800. De hoge ozondosis zou resulteren in 200 vroegtijdige overlijdens en voor NO2 zou het jaarlijks om 1 500 tot 1 800 overlijdens gaan.

Daarnaast heeft de luchtvervuiling ook een schadelijk effect op de ecosystemen Een te hoge ozondosis heeft een negatieve impact op de opbrengst van landbouwgewassen en de groei van bossen. Verder lijdt de vegetatie ook schade door verzuring en vermesting. In 2019 was de stikstofdepositie te hoog op 80% van de oppervlakte natuur. Een verder doorgedreven verbetering van de luchtkwaliteit dringt zich op om de biodiversiteit in stand te houden en de vegetatie te beschermen.

 

Meer weten?

Lees hier de samenvatting van het Jaarrapport Lucht

Lees hier het achtergrondrapport Effecten van luchtvervuiling op gezondheid en ecosystemen

Lees hier het achtergrondrapport Emissies en concentraties luchtverontreinigende stoffen

Lees hier het achtergrondrapport Emissies per sector in Vlaanderen 2000-2018