Eén dossiertaks per beroepsindiener

Terug naar het overzicht Eén dossiertaks per beroepsindiener

Datum: donderdag 15 april 2021

Auteur(s): Robin Verbeke (LDR Advocaten)

Sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet bestaat er onduidelijkheid of een beroepstaks bij een administratief beroep moet worden betaald per beroepschrift of per beroepsindiener. Deze discussie is niet zonder belang aangezien het betalen van de dossiertaks een ontvankelijkheidsvereiste is voor het administratief beroep. De Raad voor Vergunningsbetwistingen hakt nu de knoop door in zijn arrest van 18 maart 2021.

 

Een dossiertaks als ontvankelijkheidsvereiste

 

Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon” een dossiertaks van 500 euro is verschuldigd bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, dan wel een dossiertaks van 100 euro moet betalen bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een omgevingsvergunningsaanvraag of tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling.

 

Het betalen van een dossiertaks is dus een decretale vereiste om een ontvankelijk administratief beroep te kunnen instellen. Wanneer de dossiertaks niet betaald is, moet de vergunningverlenende overheid het beroep onontvankelijk verklaren en wordt de beroepsprocedure automatisch stopgezet. Het niet-betalen van de dossiertaks leidt er dus toe dat de het beroepschrift niet wordt behandeld en de bestreden beslissing opnieuw herleeft. Dit is een zware sanctie.

 

Bovendien moet het beroepsdossier een bewijs van betaling van de dossiertaks bevatten. Als dit bewijs geen deel uitmaakt van het dossier, moet de bevoegde omgevingsambtenaar het dossier onvolledig verklaren en wordt ook in dit geval de beroepsprocedure ook stopgezet.

 

Discussie omtrent het aantal dossiertaksen

 

Er ontstond na de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet echter discussie over hoeveel dossiertaksen er moeten worden betaald als er meerdere beroepsindieners bij één beroepschrift zijn. Dient er een beroepstaks te worden betaald per beroepschrift (éénmalig 100 euro) of per beroepsindiener (100 euro per persoon)?

 

In de praktijk hielden de vergunningverlenende overheden in graad van beroep vast aan de eerste optie, namelijk één dossiertaks per beroepschrift. Deze manier van werken komt overeen met de situatie die gold onder de VCRO, waarnaar de vergunningverlenende overheden dan ook teruggrepen. Volgens de VCRO moest er namelijk slechts één dossiertaks worden betaald per beroepschrift. Ook na de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet bleef men deze regeling toepassen.

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen doet deze situatie nu teniet en bepaalt dat er één dossiertaks nodig is per beroepsindiener. Zij valt hiervoor terug op de bewoordingen van het Omgevingsvergunningsdecreet en oordeelt “dat moet vastgesteld worden dat de tekst van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon oplegt”. Met andere woorden, er moet dus één dossiertaks per beroepsindiener worden betaald.

 

 

Wie heeft een ontvankelijk beroep ingesteld?

 

Het oordeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen leidt er dus toe dat er slechts één ontvankelijke beroepsindiener is wanneer er slechts één dossiertaks is betaald. Met andere woorden, in het geval er slechts één dossiertaks is betaald, hebben alle andere beroepsindieners een onontvankelijk beroep ingesteld. Zij voldoen namelijk niet aan de decretale ontvankelijkheidsvereiste van het betalen van een dossiertaks.

 

Stel dat er meerdere beroepsindieners zijn en er slechts één dossiertaks is betaald. Wie maakt dan de ontvankelijke beroepsindiener uit? De Raad voor Vergunningsbetwistingen laat dit in het midden en oordeelt dat, aangezien niet ontkend kan worden dat er minstens éénmaal een dossiertaks van 100 euro betaald is en het administratief beroep door de vergunningverlenende overheid ontvankelijk verklaard is, in elk geval één beroepsindiener zijn administratief beroep uitgeput heeft. Hierbij zou het niet uitmaken wie de dossiertaks precies betaald heeft.

 

Indien er dus meerdere beroepsindieners zijn, mag worden aangenomen dat er dus één beroepsindiener een ontvankelijk beroep heeft ingesteld. Wie dat precies is, lijkt geval per geval te moeten worden bepaald.

 

Lees hier het arrest van de RvVb