OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

OmgevingConnect | Module Omgevingsrecht en omgevingsbeleid

Een waaier aan informatie en inspiratie over omgevingsrecht en omgevingsbeleid, gebundeld in één allesomvattende module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

In de module Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid vindt u o.a. deze features:

Interactieve procedures

Handige hulpmiddelen die u stap voor stap van concrete vragen naar duidelijke oplossingen leiden.

 • Gewone procedure omgevingsvergunning
 • Het as-builtattest
 • Bijstellen van de omgevingsvergunning
 • Stedenbouwkundig attest
 • Is een archeologienota vereist?
 • Verlenen planologisch attest
 • ...
Interactieve procedures
Wetgeving

Wetgeving

Een snelle toegang tot alle relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, ... inzake omgevingsrecht. Inclusief handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet)
 • Besluit van de Vlaams Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsbesluit)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning
 • Besluit van de Vlaamse Regering van juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)
 • Decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
 • Besluit van de VLaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 (VLAREME)
 • ...

Rechtspraak en commentaar

Een selectie van de meest relevante en markante rechtspraak, voorzien van heldere besprekingen en bevattelijke analyses.

 • Stikstof zit overal, ook in ruilverkavelingen | RvS 3 december 2021, nr. 252.314, vzw Natuurpunt
 • De ‘(hoogdringend)tijd’ zal het leren | Grondwettelijk Hof 1 april 2021, nr. 55/2021
 • Gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure voor ‘gemengde’ omgevingsvergunning? | RvVb 10 december 2020, nr. RvVb-A-2021-0412, Doornaert
 • De zaak van de kat Lee: FAVV tegen Selena Ali | Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (burgerlijke zaken), 5 juni 2020
 • Rechtsonzekerheid over de Vlaamse windturbines: de storm is nog niet gaan liggen | HvJ 25 juni 2020, nr. C-24/19, A e.a. t. Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
  van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen
 • Informatieplicht bij ambtshalve sanering: bodemattest volstaat! |Hof van Beroep Gent 9 januari 2020, rolnr. 2018/AR/1153
 • ...
Rechtspraak
Tijdschriften

Tijdschriften

De digitale edities van de tijdschriften TOO en Ruimte. Inclusief volledig doorzoekbare online archieven.

Digitale boeken

Een verzameling pertinente commentaarwerken over het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid, samengebracht op één digitale boekenplank.

 • De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure - Kaat Allaert, Veerle Provoost, Isabel Dauwe, Jonas Scheire, Ilse De Waele
 • Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts - Floris Sebreghts, Pieter-Jan Van de Weyer
 • Het Bosdecreetboek - Roel Vanhaeren
 • Leidraad voor de GECORO - Floris Sebreghts, Hildegard Pettens
 • Geluid in Vlaanderen - Claude Bataillie, Stijn Vandamme
 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Hendrik Schoukens, Isabelle Larmuseau
 • ...
Digitale boeken
Documenten

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het OmgevingConnect-expertenteam: dossiers, beleidsnota’s, ...

 • Grondwettelijk Hof erkent commerciële belangen als beroepsargument
 • RvVb vernietigt vergunningsbeslissing wegens oneigenlijk gebruik ‘administratieve lus’
 • Geen ‘geïntegreerde’ vergunningverlening bij het verkavelen en bebouwen van gronden
 • Het begrip ‘verharding’ uitgeklaard
 • Soortenbescherming – De wilde hamster is nog lang niet gered
 • Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden
 • ...

 

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de dienst Omgeving.

 • Kan een vordering tot vernietiging van een GRUP bij de Raad van State leiden tot een gedeeltelijke vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan?
 • Moet een boom die omgewaaid is door een storm nog een regularisatievergunning krijgen?
 • Moet een melding altijd getoetst worden op de stedenbouwkundige verenigbaarheid?
 • Wanneer is er sprake van een verval van vergunning voor een woning?
 • Is een ‘afsluiting’ beperkt tot het afsluiten van een perceel of kan het ook gebruikt worden voor andere vormen van afsluiting?
 • Wat is een wachtmuur en wat is het verschil met een blinde muur?
 • ...

 

Veelgestelde vragen

Een uitgebreide rondleiding door de module Omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van OmgevingConnect

Module E-learning Omgevingsvergunning

Een online en interactief opleidingsaanbod voor iedere medewerker die nieuwe of extra kennis wil vergaren, opfrissen of bijschaven rond de diverse aspecten van de omgevingsvergunning.