OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2017/03

TOO 2017/03

Woord vooraf

Binge-lezen op de Codex-trein
Isabelle Larmuseau

Het Vlaamse omgevingsrecht heeft steeds meer weg van een spannende feuilleton, verknipt in een eindeloos aantal afleveringen. Juridische termen worden ingeruild voor een eigen jargon. Het omgevingsrecht bereikt ons nu per ‘trein’, géén sterker symbool dat wie mee wil zijn, zich moet reppen.

Met de ‘trein’ wordt beoogd om wijzigingen aan het omgevingsrecht te bundelen. Dat moet leiden tot één overzichtelijk wijzigingsbesluit, met een jaarlijkse frequentie. De eerste ‘treinen’ in het omgevingsrecht waren ‘Vlarem-treinen’. Evoluties op het vlak van de ‘beste beschikbare technieken’ noodzaken nu eenmaal een voortdurende verstrenging van de in Vlarem II opgenomen sectorale milieuvoorwaarden. Naast de daarmee volgeladen ‘wagonnetjes’, hebben de ‘Vlarem-treinen’ sinds kort ook een ruimer bereik (méér dan alleen maar Vlarem II) en tussenhaltes (openbare kennisgeving en raadpleging). De publieke consultatie over de Vlaremtrein 2017, met wijzigingen aan onder meer Vlarem II, Vlarem III, het Milieuhandhavingsbesluit en het Vlarel, liep tot 16 juli 2017.

De ‘trein’-methodiek werkt inspirerend. Ook de decreetgever besloot een ‘trein’ in te leggen. Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017, kreeg de roepnaam ‘Codex-trein’. Verwacht zeker géén ‘Codex-rollercoaster’. Deze trein is reeds geruime tijd onderweg en heeft het eindstation nog steeds niet bereikt. De decreetgever weet de spanning als geen ander op te voeren: de omgevingsvergunningenregelgeving treedt op 1 januari 2018 integraal in werking.

De ‘Codex-trein’ is zwaarbeladen met meer dan 200 wijzigingen aan de ruimtelijke ordenings- en omgevingsvergunningenregelgeving. Bij de behandeling in het Vlaams Parlement werden meer dan 80 amendementen ingediend. Het laatste ‘rode licht’ kwam er van de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Op 20 oktober 2017 adviseerde zij negatief over onder meer de in de ‘Codex-trein’ opgenomen ‘inspraakplicht’ tijdens het openbaar onderzoek, als voorwaarde voor het recht op toegang tot de rechter, een wijzigingsbepaling waarvoor men in Nederland de mosterd haalde.

Nog heel even wachten en het omgevingsrechtbinge-lezen kan beginnen. Wie tijdig wil afstappen, kiest beter voor een stationsroman.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Binge-lezen op de Codex-trein

Voor het gerecht

 • Het omgevingsbesluit als instrument van de toekomst voor geïntegreerde planningsprocessen in plaats van wettelijke planprocedures - Marjolijn Claeys en Hans Leinfelder
 • Zonevreemde economisch georiënteerde activiteiten in het buitengebied - Tom De Keyser

Bij het gerecht

 • Worden jagers zelf opgejaagd wild door te gulzig ingekleurde jachtplannen?
 • Behoort de woning tot het ‘leef’-milieu?
 • Nomen est omen, ook in de milieuhandhaving!
 • De vele kruiswegen van de Monialen te Opgrimbie
 • Historisch asbestpassief blijft voor vodden zorgen
 • Versnelling van investeringsprojecten vs. voldoende rechtsbescherming: het blijft dansen op een slappe koord
 • Regelt het gewestplan ook het teeltplan van de boer?
 • Artikel 159 GW en het rechtszekerheidsbeginsel: ook de RvVb weet er niet altijd weg mee
 • Open ruimte vrijwaren via een ruimtelijk uitvoeringsplan: beter streng dan rechtvaardig!
 • Een krot is een krot. Of niet?
 • Notarissen draaien op voor vuile grond
 • Beleidsvoornemen geen rechtsgrond voor uitbatingsverbod nertsenkwekerijen
 • Onpartijdigheidsbeginsel keldert beslissing om in rechte te treden. Game over
 • Quasi-onteigening als drietrapsraket richting planschade
 • Over het begrip ‘ruimtelijke impact’ en de herstelvordering na invoering of wijziging in favorem van het vrijstellingenbesluit
 • Leidt bodemverontreiniging steeds tot onteigenen aan bodemprijzen?
 • Gemeentelijk RUP maakt eigenaars van bouwgronden elkaars gijzelaar
 • Wettigheidsonderzoek op grond van art. 159 GW moet ‘vol’ gebeuren
 • Onvergund een onroerend goed verkopen vormt een actuele rechtsstoornis waarvoor de verkoper moet vrijwaren
 • Ook OVAM de boot in bij exportvergunningen voor baggerspecie
 • Te veel vooruit plannen in het omgevingsrecht is ook niet goed
 • Het Milieuhandhavingscollege ontdekt de bestuurlijke lus
 • Duel over ‘Zeurt-criterium’ mondt uit in rechtsstrijd met procedurele insteek
 • De (zonevreemde) bossen van Vlaanderen
 • Ook inzake onroerend erfgoed volstaan algemene overwegingen niet als motivering
 • Geen bijzondere hoorplicht in de bijzondere procedure... tenzij na een vernietiging
 • Een halve waarheid is een hele leugen: vervuilde grond als clean verpatsen komt verkoper duur te staan
 • De aankoopplicht van de VCRO: verleden, heden en toekomst

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.